Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

biuro@zgklw.pl

18 26 347 21

e urząd

Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Kategoria:

W związku z obowiązkiem prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, zlokalizowanych na terenie gminy Lipnica Wielka, Wójt Gminy Lipnica Wielka zwraca się z prośbą do właścicieli nieruchomości, które nie są podłączone do kanalizacji sanitarnej, o wypełnienie oświadczenia o posiadanym zbiorniku bezodpływowym lub przydomowej oczyszczalni ścieków.

Oświadczenia należy złożyć w Urzędzie Gminy w Lipnicy Wielkiej w terminie do 31 sierpnia 2018 r.

Zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków wprowadzony został w celu prowadzenia kontroli częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni ścieków. Stosownie do zapisów art. 6 ust. 1 wspomnianej ustawy właściciele nieruchomości są zobowiązani do udokumentowania faktu korzystania z usług podmiotu posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie stosownych umów i dowodów uiszczenia opłat za te usługi podczas przeprowadzania przedmiotowej kontroli.

Jednocześnie informuje się, że eksploatacja przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie gminy wymaga ponadto dokonania zgłoszenia Wójtowi Gminy Lipnica Wielka zgodnie z art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)

  • Pismo Wójta Gminy w sprawie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków - pobierz pdf
  • Oświadczenie o posiadanym zbiorniku bezopdływowym lub przydomowej oczyszczalni ścieków - pobierz pdf