Znajdziecie tu Państwo wszystkie najważniejsze dokumenty, na podstawie których świadczone są usługi z zakresu odbioru ścieków oraz gospodarki odpadami:

GOSPODARKA WODNO - ŚCIEKOWA:

  • Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (stawki obowiązujące w okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2017 r.) - pobierz uchwałę.
  • Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (stawki obowiązujące w okresie od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r.) - pobierz uchwałę.

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI:

  • Uchwała w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty - nieruchomości zamieszkałe  - pobierz pdf.
  • Uchwała w sprawie postanowienia o odbiorze odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Lipnica Wielka, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - pobierz pdf.
  • Uchwała w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe - pobierz pdf.
  • Uchwała w sprawie ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności, uiszczanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, położonych na terenie gminy Lipnica Wielka  - pobierz pdf.
  • Uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy  - pobierz pdf.
  • Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych - pobierz pdf.
  • Uchwała w sprawie terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - pobierz pdf.
  • Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości zamieszkałe DO-1 , niezamieszkałe DO-2, domki letniskowe i obiekty rekreacyjne DO-3  - pobierz pdf.


Wszystkie umieszczone na stronie dokumenty są zapisane w formacie PDF. Aby odczytać pliki PDF, w urządzeniu należy zainstalować program Adobe Acrobat Reader. Najnowszą wersję programu można pobrać nieodpłatnie z witryny firmy Adobe.