Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

biuro@zgklw.pl

18 26 347 21

e urząd

Gospodarka odpadami komunalnymi

Kategoria:

Akty prawa miejscowego, na podstawie których świadczone są usługi w zakresie gospodarki odpadami:

  • Uchwała w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty - nieruchomości zamieszkałe  - zobacz uchwałę
  • Uchwała w sprawie postanowienia o odbiorze odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Lipnica Wielka, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - zobacz uchwałę
  • Uchwała w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe - zobacz uchwałę
  • Uchwała w sprawie ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności, uiszczanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, położonych na terenie gminy Lipnica Wielka  - zobacz uchwałę
  • Uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy  - zobacz uchwałę
  • Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych - zobacz uchwałę
  • Uchwała w sprawie terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - zobacz uchwałę
  • Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości zamieszkałe DO-1 , niezamieszkałe DO-2, domki letniskowe i obiekty rekreacyjne DO-3  - zobacz uchwałę

 

Wszystkie umieszczone na stronie dokumenty są zapisane w formacie PDF. Aby odczytać pliki PDF, w urządzeniu należy zainstalować program Adobe Acrobat Reader. Najnowszą wersję programu można pobrać nieodpłatnie z witryny firmy Adobe.