Analizy stanu gospodarki odpadami

Zgodnie z art. 9tb ustawy z dnia 13  września  1996  r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Gmina jest zobowiązana do corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji zadań w zakresie gospodarowania odpadami komunalnym.