Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

biuro@zgklw.pl

18 26 347 21

e urząd

Azbest

Azbest jest substancją stwarzającą szczególne zagrożenie dla środowiska. Jest materiałem naturalnie występującym w przyrodzie. Pod względem chemicznym stanowi on sole krzemowe magnezu, sodu, wapnia i żelaza. Charakterystyczną cechą  azbestu jest  jego włóknista budowa, która decyduje o wyjątkowych cechach i właściwościach fizycznych. Cechujące się dużą elastycznością,  wytrzymałością na rozciąganie oraz odpornością na działanie czynników chemicznych i fizycznych.

Znalazł bardzo szerokie zastosowanie w różnego rodzaju technologiach przemysłowych, budownictwie, energetyce oraz transporcie. Wyroby z azbestu dają się łatwo formować z innymi materiałami. W przyrodzie występuje kilka odmian azbestu różniących się składem chemicznym i rodzajem włókien. Największe znaczenie przemysłowe i gospodarcze miał tzw. Azbest biały tzw. Chryzolit – krzemian magnezu. Pozostałe dwa to krokidolit – azbest niebieski oraz amozyt – azbest brązowy.

Produkcja i stosowanie wyrobów zawierających azbest były prowadzone od roku 1950 do roku 1998, kiedy zgodnie z ustawą o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest zaprzestano jego produkcji i stosowania. Azbest zaliczany jest do substancji stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Złą renomę zyskał nie przez swój skład chemiczny ale przez włóknistą budowę. Włókna azbestu są bowiem  najcieńszymi włóknami  jakie występują w przyrodzie i maja zdolność do osadzania się w organizmie a w szczególności w płucach. Azbest powoduje pylice azbestową tzn azbestozę oraz międzybłoniaka opłucnej.

W związku z chęcią walki z tą szkodliwą substancją powstał „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”. Założeniami tego programu są sukcesywne eliminowanie stosownych od wielu lat wyrobów zawierających azbest i oczyszczanie z nich terytorium Polski, eliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych kontaktem z azbestem oraz sukcesywna likwidacja negatywnego oddziaływania azbestu na środowisko.

Mając na celu realizacje polityki proekologicznej państwa opracowany został w 2011 roku „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lipnica Wielka na lata 2011-2032” w oparciu o „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”.
- Podstawowymi celami jest określenie założeń, sposobów oraz harmonogramu działań związanych z usunięciem wyrobów zawierających azbest z terenu naszej gminy,
- dostosowanie działań  gminy oraz jej mieszkańców w zakresie gospodarki  wyrobami zawierającymi azbest do norm prawnych obowiązujących w Polsce oraz wynikających z Dyrektyw Uni Europejskiej,
- edukacja ekologiczna mieszkańców gminy w zakresie postępowania z wyrobami zawierającym i azbest,
- wskazanie możliwości pozyskiwania finansowania zewnętrznego dla zadań związanych z bezpiecznym eliminowaniem z użytkowania wyrobów azbestowych,
- udzielanie pomocy mieszkańcom gminy w procesie usuwania i utylizacji wyrobów zawierających azbest.

Obecnie Gmina Lipnica Wielka nie uczestniczy w żadnym programie dofinansowującym demontaż oraz bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest.