Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

biuro@zgklw.pl

18 26 347 21

e urząd

Deklaracje o wysokości opłaty

Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach mieszkańcy są zobowiązani do złożenia w Urzędzie Gminy deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklaracja ta jest dokumentem, na podstawie którego będzie naliczana opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów z danej nieruchomości.

W przypadku nieruchomości, na których jeszcze nie zamieszkują mieszkańcy, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty, należy złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany, dołączając oświadczenie opisujące przyczynę ewentualnych różnic między ilością osób zamieszkałych nieruchomość, a ilością zameldowanych pod danym adresem.

Obowiązującą metodą ustalania opłat będzie opłata od mieszkańca. Zdecydowaną zaletą tej metody jest zgodność z zasadą – zanieczyszczający płaci, która wydaje się być najbardziej sprawiedliwą i przekładająca się statystycznie na ilość wytwarzanych odpadów. Mając na uwadze politykę prorodzinną Rada Gminy postanowiła obniżyć stawkę opłaty w przypadku, gdy nieruchomość jest zamieszkiwana przez więcej niż 5 osób.

Od 1 stycznia 2016 r. Gmina obejmie także zagospodarowanie odpadów od nieruchomości niezamieszkałych, na których zamieszkują mieszkańcy, jakimi są m. in. przedsiębiorstwa, sklepy, jak również od domków letniskowych i innych obiektów rekreacyjno – wypoczynkowych. W zależności od rodzaju nieruchomości należy wybrać odpowiedni formularz składanej deklaracji. Poszczególne formularze dostępne będą w Urzędzie Gminy Lipnica Wielka oraz na stronie internetowej Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Formularz można także złożyć drogą elektroniczną poprzez Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Deklaracja składana elektronicznie powinna posiadać bezpieczny podpis elektroniczny, weryfikowany za pomocą ważnego, kwalifikowanego certyfikatu lub podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP.

Prosimy o rzetelne wypełnienie deklaracji, gdyż na jej podstawie naliczana będzie obowiązkowa opłata za gospodarowanie odpadami. W razie niezłożenia deklaracji lub uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki.

Stawki za zagospodarowanie odpadów od nieruchomości zamieszkałych

Ilość osób

Selektywna zbiórka odpadów [zł]

Nieselektywna zbiórka odpadów [zł]

1 osoba

10,00

20,00

2 osoby

20,00

40,00

3 osoby

30,00

60,00

4 osoby

40,00

80,00

5 osób

50,00

100,00

Powyżej 5 osób, dopłata do każdej kolejnej osoby

5,00

20,00

 

Stawki za zagospodarowanie odpadów od nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady

Pojemność pojemnika

Selektywna zbiórka odpadów [zł]

Nieselektywna zbiórka odpadów [zł]

120 litrów

40,00

66,00

240 litrów

50,00

100,00

1 100 litrów

150,00

216,00

7 000 litrów (Kp-7)

600,00

1 200,00

10 000 litrów (Kp-10)

1 620,00

3 240,00

 

Roczna ryczałtowa stawka opłaty za zagospodarowanie odpadów od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe

Rodzaj nieruchomości

Selektywna zbiórka odpadów [zł/rok]

Nieselektywna zbiórka odpadów [zł/rok]

Domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno - wypoczynkowe

110,00

220,00

 

FORMULARZE DEKLARACJI:

  • Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  - pobierz pdf