Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

biuro@zgklw.pl

18 26 347 21

e urząd

Miejsce zagospodarowania odpadów

Odpady komunalne zmieszane oraz odpady zielone przekazywane są do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK):

Zakład Utylizacji Odpadów
IB Sp. z o.o.
ul. Jana Pawła II 115
34-400 Nowy Targ;

Odpady komunalne zmieszane przekazywane są do instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w całości są poddawane procesom odzysku R12;

Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych o kodzie 19 12 12 przeznaczone do składowania w roku 2017, przekazane zostały na składowisko Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Osadowa 1, 32-329 Bolesław