Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

biuro@zgklw.pl

18 26 347 21

e urząd

Osiągnięte poziomy

Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami osiągnięte przez Gminę Lipnica Wielka:

Poziom recyklingu przygotowywania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

Rok

Osiągnięty poziom

Wymagany poziom
[min.]

2012

18,4%

10%

2013

11,5%

12%

2014

20,4%

14%

2015

31,5%

16%

2016

21,2%

18%

 

Poziom recyklingu przygotowywania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

Rok

Osiągnięty poziom

Wymagany poziom
[min.]

2012

Brak odpadów

30%

2013

Brak odpadów

36%

2014

Brak odpadów

38%

2015

Brak odpadów

40%

2016

100%

42%

 

 

 Poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, osiągnięte przez Gminę Lipnica Wielka:

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

Rok

Osiągnięty poziom

Dopuszczalny poziom
[max.]

2012

4%

75%

2013

4%

50%

2014

0%

50%

2015

0%

50%

2016

0%

45%

 

Firmy nie działające na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1289, z późn. zm.) nie odbierały odpadów komunalnych z terenu Gminy Lipnica Wielka.