Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

biuro@zgklw.pl

18 26 347 21

e urząd

Punkty selektywnego zbierania odpadów

Gmina prowadzi dwa Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK):

 

PSZOK przy Oczyszczalni Ścieków w Lipnicy Wielkiej

34-483 Lipnica Wielka 1B

Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach: 800 – 900

oraz w każdą pierwszą roboczą sobotę miesiąca w godzinach 900 - 1100

 

PSZOK przy Oczyszczalni Ścieków w Kiczorach

34-483 Kiczory 3A

Czynny w piątki w godzinach: 900 – 1000

 

 W PSZOK przyjmowane są wyłącznie niżej wymienione selektywne komunalne rodzaje odpadów:

 1. Papier
 2. Szkło
 3. Tworzywa sztuczne
 4. Metale
 5. Odpady ulegające biodegradacji
 6. Odpady wielomateriałowe
 7. Odpady wielkogabarytowe
 8. Zużyte baterie i akumulatory
 9. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne pochodzące z gospodarstw domowych
 10. zużyte opony
 11. Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne
 12. Odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych (przeterminowane leki, chemikalia, termometry rtęciowe, rozpuszczalniki, farby, tusze, kleje, żywice) oraz opakowania po nich.

DO PSZOK przyjmowane są wyłącznie odpady posegregowane dostarczone w sposób umożliwiający ich selektywne odebranie.

Mieszkaniec przekazujący odpady ma obowiązek przedłożyć dokument tożsamości potwierdzający zamieszkanie oraz dokument potwierdzający uiszczanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Lipnica Wielka w postaci potwierdzenia wpłaty za miesiąc poprzedzający oddanie odpadu w przypadku braku potwierdzenia odpady nie zostaną przyjęte.

Osoba dostarczająca odpady zobowiązana jest głosić się do obsługi PSZOK celem weryfikacji dostarczonych odpadów oraz wskazania ich miejsca rozładunku.

Transport, rozładunek oraz wszelkie koszty z tym związane pokrywane są przez osobę dostarczającą odpad.

Odpady dostarczone do PSZOK powinny być prawidłowo posegregowane oraz zabezpieczone jeżeli jest to konieczne, a substancje które wymagają opakowania przyjmowane są w szczelnych pojemnikach zabezpieczających odpad przed wysypaniem bądź rozlaniem.

Odpady wielkogabarytowe dostarczane do PSZOK nie mogą zawierać w sobie innych odpadów.

Na PSZOK przyjęte zostaną tylko opony pochodzące z rowerów, wózków, motorowerów, motocykli oraz pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.

Po weryfikacji odpadów pracownik dokonuje przyjęcia odpadów.

Pracownik może odmówić przyjęcia odpadów, jeżeli są zmieszane oraz gdy frakcja odpadów jest inna niż przyjmowane w PSZOK oraz gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że odpady pochodzą z działalności gospodarczej, jej likwidacji, lub z nieruchomości położonej poza Gminą Lipnica Wielka.

W przypadku odmowy przyjęcia odpadów pracownik obsługujący PSZOK tworzy stosowną notatkę wraz z uzasadnieniem oraz dokumentacją fotograficzną. Natomiast osoba dostarczająca natychmiast zabiera odpady oraz zobowiązana jest do zagospodarowania tych odpadów w sposób zgodny z wymogami przepisów ochrony środowiska.

Po przekazaniu odpadów przekazujący sporządza oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 1 regulaminu PSZOK.

Zebrane odpady będą przekazywane podmiotom posiadającym zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

 

Osoby przebywające na terenie PSZOK zobowiązane są do:

- Przestrzegania niniejszego regulaminu

- Przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK

- Zachowania wymogów bezpieczeństwa

- Stosowania się do zasad obowiązujących na terenie zakładu

- Dzieci do lat 12 mogą przebywać na PSZOK jedynie pod opieką osoby pełnoletniej.