Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

biuro@zgklw.pl

18 26 347 21

e urząd

Rejestr działalności regulowanej

Zgodnie z art. 9b i 9c ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz.1289, z późn. zm.) działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Lipnica Wielka jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Wójta Gminy Lipnica Wielka. Wpisu dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

Wniosek powinien zawierać:

  1. Firmę, oznaczenie siedziby i adres lub imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy.
  2. Numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile przedsiębiorca taki numer posiada.
  3. Numer identyfikacji REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada.
  4. Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej należy dołączyć:

  1. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
  2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1827, z późn. zm.). Opłata nie dotyczy przedsiębiorców, którzy na dzień 1 stycznia 2012r. posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych, zgodnie z art. 14 ust. 2 z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

Wpis jest dokonywany w terminie 7 dni od momentu złożenia kompletnego wniosku.

Przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę danych. Zmiany dokonuje się na podstawie pisemnego wniosku. Za dokonane zmiany wpisu do rejestru działalności regulowanej pobiera się opłatę skarbową w wysokości 25,00 zł, zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Gminy Lipnica Wielka
Numer konta: 26 87980002 0000 0000 1964 0023
Dowód zapłaty należy załączyć do wniosku.

Wzór wniosku oraz oświadczenia dostępne są do pobrania w załącznikach. Dokumenty należy złożyć w Urzędzie Gminy Lipnica Wielka.

Załącznik 1: Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej.

Załącznik 2: Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Załącznik 3: Wniosek o zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej