Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

biuro@zgklw.pl

18 26 347 21

e urząd

Kary

Kary związane z nieprzestrzeganiem przepisów prawa dotyczących gospodarki ściekowej, według Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017, poz. 328, z późn. zm.)

Kara ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł. (Art. 28 ust. 4 i 4a):

  1. Bezumowne wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych;
  2. Wprowadzanie do sieci kanalizacyjnej:
  • wód opadowych i roztopowych oraz wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej;
  • odpadów stałych, żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdży, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien do urządzeń kanalizacyjnych;
  • odpadów płynnych niemieszających się z wodą, sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych;
  • substancji palnych i wybuchowych, a w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu, trójnitrotoluenu;
  • substancji żrących i toksycznych, w szczególności kwasów i zasad, formaliny, siarczków, cyjanków oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru;
  • wprowadzanie do sieci kanalizacyjnej odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków z kiszonek;
  • ścieków zawierających chorobotwórcze drobnoustroje pochodzące z: obiektów, w których są leczeni chorzy na choroby zakaźne, stacji krwiodawstwa, zakładów leczniczych dla zwierząt, w których zwierzęta są leczone stacjonarnie na choroby zakaźne, laboratoriów prowadzących badania z materiałem zakaźnym pochodzącym od zwierząt.
W razie skazania za wykroczenie lub przestępstwo, sąd może orzec nawiązkę na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, w wysokości 1 000 zł za każdy miesiąc, w którym nastąpiło bezumowne wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych tego przedsiębiorstwa.