Obecnie na terenie miejscowości Lipnica Wielka eksploatowana jest oczyszczalnia ścieków o przepustowości 1000 m3/d, zlokalizowana w południowej części miejscowości, w sołectwie Murowanica.

Oczyszczalnia ścieków w Lipnicy Wielkiej jest oczyszczalnią typu BIOVAC stosującą biologiczno-mechaniczne oczyszczanie ścieków. Oczyszczalnie BIOVAC pracują według metody cyklicznego reaktora biologicznego (SBR). Metoda ta pozwala w optymalny sposób usunąć zarówno substancje organiczne, jak i zawiesiny. W połączeniu z dozowaniem związków chemicznych daje pożądaną redukcję fosforu.

Oczyszczalnia posiada pozwolenie wodno-prawne na odprowadzanie ścieków, według którego parametry ścieków oczyszczonych nie mogą przekroczyć następujących wartości: BZT5 – 25 mg O2/l, ChZT – 125 mg O2/l, zawiesina ogólna – 35 mg/l. Zakład Gospodarki Komunalnej przeprowadza regularny pobór próbek ścieków oczyszczonych, wody z punktów powyżej i poniżej miejsca zrzutu ścieków do Potoku Lipniczanka, który jest odbiornikiem oczyszczonych ścieków, osadu oraz ścieków surowych kierowanych do oczyszczania. Pobrane próbki przekazywane są do akredytowanego laboratorium w celu wykonania analizy. Według wyników przeprowadzanych badań ścieki oczyszczone spełniają wymagania operatu wodno-prawnego, niskie wartości badanych wskaźników świadczą o dużej efektywności procesu oczyszczania.

Na czym polega proces oczyszczania ścieków na Oczyszczalni Ścieków w Lipnicy Wielkiej?

Ścieki dopływające oraz dowożone na oczyszczalnię są poddawane wstępnemu oczyszczaniu na kracie mechanicznej, a następnie biologicznemu oczyszczaniu osadem czynnym w układzie reaktorów SBR.

Oczyszczanie biologiczne odbywa się w 5 fazach:

  • Faza I - napełnianie - zbiornik SBR zawierający osad czynny zostaje napełniony porcją ścieków przez pompę zainstalowaną w zbiorniku retencyjnym.
  • Faza II – reakcja (napowietrzanie) – napowietrzając zawartość zbiornika uzyskuje się rozkład związków organicznych oraz nitryfikację azotu amonowego. W przerwach między napowietrzaniem spada zawartość wolnego tlenu tworząc warunki dla działalności bakterii denitryfikacyjnych.
  • Faza III – sedymentacja – zawartość reaktora poddawana jest klarowaniu, w wyniku sedymentacji osad czynny oddziela się od ścieków oczyszczonych. Następuje uruchomienie zaworu spustu osadu oraz pompy osadu. Nadmiar osadu, który powstał w trakcie trwania cyklu, odprowadzany jest do zbiornika wydzielonej stabilizacji.
  • Faza IV – odpływ – zawór spustu ścieków oczyszczonych zostaje otwarty. Oczyszczone ścieki odpływają do odbiornika ścieków.
  • Faza V – przerwa – w trakcie przerwy reaktor przygotowuje się do rozpoczęcia kolejnego cyklu pracy.

Nadmierny osad powstający podczas procesu oczyszczania ścieków, kierowany jest do wydzielonego zbiornika i poddawany jest stabilizacji tlenowej w wyniku wielodniowego napowietrzania. Następnie osad prasowany jest na prasie filtracyjnej i składowany do kontenera skąd zabierany jest przez firmę transportową i przekazywany do zagospodarowania.