Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

biuro@zgklw.pl

18 26 347 21

e urząd

Oczyszczalnia Ścieków w Lipnicy Wielkiej;

Oczyszczalnia ścieków w Lipnicy Wielkiej - oczyszczalnia typu BIOVAC o przepustowości 1 000 m3. Jest to oczyszczalnia biologiczno-mechaniczna, pracująca według metody cyklicznego reaktora biologicznego (SBR). Metoda ta pozwala w optymalny sposób usunąć substancje organiczne i zawiesiny. 

Ścieki dopływające oraz dowożone na oczyszczalnię są poddawane wstępnemu oczyszczaniu na kracie mechanicznej, a następnie biologicznemu oczyszczaniu osadem czynnym w układzie reaktorów SBR.

Oczyszczanie biologiczne odbywa się w 5 fazach:

  • Faza I - napełnianie - zbiornik SBR zawierający osad czynny zostaje napełniony porcją ścieków przez pompę zainstalowaną w zbiorniku retencyjnym.
  • Faza II – reakcja (napowietrzanie) – napowietrzając zawartość zbiornika uzyskuje się rozkład związków organicznych oraz nitryfikację azotu amonowego. W przerwach między napowietrzaniem spada zawartość wolnego tlenu tworząc warunki dla działalności bakterii denitryfikacyjnych.
  • Faza III – sedymentacja – zawartość reaktora poddawana jest klarowaniu, w wyniku sedymentacji osad czynny oddziela się od ścieków oczyszczonych. Następuje uruchomienie zaworu spustu osadu oraz pompy osadu. Nadmiar osadu, który powstał w trakcie trwania cyklu, odprowadzany jest do zbiornika wydzielonej stabilizacji.
  • Faza IV – odpływ – zawór spustu ścieków oczyszczonych zostaje otwarty. Oczyszczone ścieki odpływają do odbiornika ścieków.
  • Faza V – przerwa – w trakcie przerwy reaktor przygotowuje się do rozpoczęcia kolejnego cyklu pracy.

Nadmierny osad powstający podczas procesu oczyszczania ścieków, kierowany jest do wydzielonego zbiornika i poddawany jest stabilizacji tlenowej w wyniku wielodniowego napowietrzania. Następnie osad prasowany jest na prasie filtracyjnej i składowany do kontenera skąd zabierany jest przez firmę transportową i przekazywany do zagospodarowania.

Oczyszczalnia posiada pozwolenie wodno-prawne na odprowadzanie ścieków, nakładające ograniczenia wprowadzanych zanieczyszczeń, w tym:

  • BZT5 - 15 mg O2/l,
  • ChZTCr - 125 mg O2/l,
  • Zawiesiesina ogólna -35 mg/l.

Urząd Gminy w Lipnicy Wielkiej prowadzi regularny monitoring jakości wprowadzanych do potoku Lipnica oczyszczonych ścieków. Sprawdzana jest również jakość wód odbiornika przed i powyżej miejsca zrzutu. Pobierane próbki analizowane są przez akredytowane laboratorium.