Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

biuro@zgklw.pl

18 26 347 21

e urząd

Przyłącza kanalizacyjne

Przyłącze kanalizacyjne - odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej (Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001, Dz. U. z 2017, poz. 328, z późn. zm.)

Właściciel nieruchomości wykonuje przyłącz kanalizacyjny na własny koszt. Przyłącze powinno być zbudowane w sposób zapobiegający zaleganiu w nim ścieków, ułatwiający spływ ścieków do kolektora, a także umożliwiający usuwanie ewentualnych zatorów.

Na terenie gminy Lipnica Wielka, do sieci kanalizacyjnej można wprowadzać ścieki bytowo-gospodarcze po uprzednim zawarciu z Urzędem Gminy w Lipnicy Wielkiej właściwej umowy na odprowadzanie ścieków.

Chcąc podłączyć nowo budowany budynek do sieci kanalizacyjnej najwygodniej formalności związane z podłączeniem połączyć z uzyskiwaniem pozwolenia na budowę. Jednakże wcześniej należy uzyskać z Urzędu Gminy warunki przyłącza kanalizacyjnego, a następnie zlecić wykonanie projektu przyłącza zgodnie z tymi warunkami i uzgodnić go w Zakładzie Uzgadniania Dokumentacji (ZUD). Po uzyskaniu zgody na budowę nie trzeba już składać w starostwie odrębnego zgłoszenia budowy przyłącza.

Chcąc podłączyć do sieci kanalizacyjnej budynek istniejący, lub w przypadku zmiany planów, należy dokonać wszelkich formalności, łącznie ze zgłoszeniem w starostwie.