Zakład Gospodarki Komunalnej eksploatuje sieć kanalizacyjną wraz z przepompowniami ścieków na terenie gminy Lipnica Wielka. Sieć budowana jest z atestowanych rur PCV. Poprzez system kanalizacji ścieki dopływają grawitacyjnie do oczyszczalni ścieków typu BIOVAC, usytuowanej w południowej części miejscowości Lipnica Wielka, gdzie podlegają procesowi oczyszczania, a następnie kierowane są do odbiornika ścieków oczyszczonych, którym jest Potok Lipniczanka. Obecnie w miejscowości Kiczory trwają prace budowlane drugiej oczyszczalni ścieków, a także sieci kanalizacyjnej obejmującej teren tejże miejscowości.

 Zakład posiada specjalistyczne urządzenie do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji typu WUKO, dzięki czemu prowadzone jest udrażnianie przewodów kanalizacyjnych, jak również czyszczenie i płukanie studzienek kanalizacyjnych oraz przepompowni ścieków.

 Na terenie gminy na bieżąco prowadzone są kontrole w zakresie legalności odprowadzania ścieków sanitarnych oraz wód deszczowych do kanalizacji. Przeprowadzana kontrola ma różnoraki  charakter, m. in. filmowanie zrzutu ścieków wewnątrz sieci, przeprowadzanie tzw. „zadymiania kanalizacji” za pomocą specjalistycznego urządzenia zwanego zadymiarką, a także sprawdzanie dokumentacji związanej z gospodarką ściekową przez funkcjonariusza policji wraz z pracownikiem ZGK. Za nielegalne odprowadzanie ścieków grożą wysokie mandaty, a także kary wyznaczone na drodze postępowania sądowego.

 Gmina dąży do skanalizowania całego obszaru gminy. Do tego czasu na terenach nieskanalizowanych zajmujemy się odbiorem oraz wywozem na punkt zlewny ścieków z przydomowych bezodpływowych zbiorników za pomocą wozu asenizacyjnego.