Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

biuro@zgklw.pl

18 26 347 21

e urząd

Sieć kanalizacyjna

Eksploatowana w gminie Lipnica Wielka sieć kanalizacyjna budowana jest z atestowanych rur PCV. W Lipnicy Wielkiej poprzez system urządzeń kanalizacyjnych ścieki dopływają grawitacyjnie do oczyszczalni ścieków typu BIOVAC, usytuowanej w południowej części miejscowości Lipnica Wielka, gdzie po oczyszczeniu kierowane są do odbiornika ścieków oczyszczonych - Potok Lipnica. W miejscowości Kiczory ścieki odprowadzane są systemem kanalizacji sanitarnej do biologicznej oczyszczalni ścieków w Kiczorach, gdzie po oczyszczeniu odprowadzane są do odbiornika - Potok Kiczorka.

Celem prawidłowości funkcjonowania sieci kanalizacyjnej stosuje się specjalistyczne urządzenie do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji typu WUKO, za pomocą którego prowadzone jest udrażnianie przewodów kanalizacyjnych, jak również czyszczenie i płukanie studzienek kanalizacyjnych oraz przepompowni ścieków.

Docelowo dąży się do skanalizowania całego obszaru gminy Lipnica Wielka. Do czasu otrzymania pożądanego efektu, na terenach nieskanalizowanych prowadzony jest odbiór ścieków ze zbiorników bezodpływowych oraz ich wywóz za pomocą wozu asenizacyjnego na punkt zlewny znajdujący się na oczyszczalni ścieków w Lipnicy Wielkiej.