Każda nieruchomość musi mieć rozwiązany problem odprowadzania ścieków. Jeżeli nie ma możliwości przyłączenia budynku do systemu kanalizacji sanitarnej, wówczas ścieki należy odprowadzać do zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe lub przydomowej oczyszczalni ścieków.

Bezodpływowe zbiorniki na nieczystości ciekłe (tzw. Szambo) są to zbiorniki przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych, stosowane jedynie na działkach budowlanych niemających możliwości przyłączenia do sieci kanalizacyjnej. Zbiorniki powinny mieć dno i ściany nieprzepuszczalne, szczelne przekrycie z zamykanym otworem do usuwania nieczystości, zapobiegające powstawaniu zanieczyszczeń środowiska, zwłaszcza wód gruntowych. Niezbędne jest także odpowietrzenie wyprowadzone co najmniej 0,5 m ponad poziom terenu. W zbiornikach bez otworów wentylacyjnych, wzrasta ciśnienie powstających gazów, które powoduje wtłaczanie nieprzyjemnych zapachów przez syfony przy urządzeniach sanitarnych do wnętrza budynku. Zbiorniki najczęściej dostępne są w wersji gotowej do montażu polegającym na wykonaniu wykopu, wstawieniu zbiornika i podłączeniu rur, a następnie przysypaniu zbiornika.

Zbiorniki bezodpływowe mogą być:

  • Betonowe – aby były szczelne powinny być wykonane z betonu zagęszczonego i o obniżonej nasiąkliwości. Są to zbiorniki ciężkie, ich instalacja wymaga samochodu ciężarowego z dźwigiem. W zbiornikach betonowych często pojawiają się uszkodzenia górnej części zbiornika i jego pokrywy, gdyż w kontakcie z parą wodną dochodzi do kondensacji żrących związków siarki, powstających w wyniku rozkładu ścieków.
  • Z tworzyw sztucznych – zbiorniki są lekkie, łatwe w przetransportowaniu i montażu. Są szczelne i odporne na niszczące działanie ścieków. Zbiorniki te wymagają solidnego zakotwienia w gruncie, szczególnie jeśli jest to grunt gliniasty lub podmokły, by nie zostały wypchnięte na powierzchnię lub zniszczone pod wpływem wysadzin mrozowych lub parcia wód gruntowych.

Odległości, które należy zachować przy lokalizacji szamba określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

Odległości, które powinny być zachowane przy montażu szamba:

  • od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi – 15 m,
  • od granicy działki, drogi czy chodnika – 7,5 m.

W przypadku zabudowy jednorodzinnej, zagrodowej odległości te  można zmniejszyć odpowiednio do 5 m i 2 m.

Lokalizacja szamba powinna być zaznaczona na planie zagospodarowania działki, stanowiącym załącznik do pozwolenia na budowę. Jeśli tak jest, można zbudować szambo bez żadnych dodatkowych formalności. Jeżeli jednak zbiornika nie było na planie, zamiar jego zbudowania należy zgłosić w starostwie, a po zbudowaniu przeprowadzić inwentaryzację powykonawczą.