Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipnicy Wielkiej został utworzony mocą uchwały Nr X/46/2003 r. Rady Gminy w Lipnicy Wielkiej z dnia 29 sierpnia 2003 r. Swą działalność rozpoczął z dniem 1 października 2003 r. jako jednostka organizacyjna gminy.

Działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej obejmuje:

  • eksploatację oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej w Gminie Lipnica Wielka;
  • odbiór ścieków z terenu Gminy Lipnica Wielka i ich utylizację w Oczyszczalni Ścieków;
  • roboty instalacyjne w postaci przyłączy kanalizacyjnych;
  • montaż, wymianę i plombowanie wodomierzy;
  • nadzór i kontrolę nad inwestycjami kanalizacyjnymi oraz kontrolę wynikającą z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków.

Szerszy zakres zadań Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lipnicy Wielkiej oraz informacje na temat jego organizacji zawiera Statut Zakładu oraz jego Regulamin Organizacyjny.