Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

biuro@zgklw.pl

18 26 347 21

e urząd

Decyzje środowiskowe

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (tzw. decyzja środowiskowa) jest to dokument, który określa warunki pod względem środowiskowym, jakie muszą zostać spełnione aby dana inwestycja mogła zostać zrealizowana w sposób jak najmniej szkodzący środowisku.

Wydanie decyzji środowiskowej występuje przed uzyskaniem decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, z późn. zm.). Jeżeli planowana inwestycja nie będzie wymieniona w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) i nie można jej przyporządkować do wymienionych w §2 i §3 przedsięwzięć, wtedy decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie będzie wymagana, nawet jeżeli na jej realizację będzie wymagana decyzja wymieniona w art. 72 wspomnianej ustawy.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jest wydawana na wniosek Inwestora. Po złożeniu wniosku zostaje wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji. Należy pamiętać, że brak dołączenia do wniosku wymaganych załączników spowoduje wydłużenie postępowania, gdyż inwestor będzie wzywany do uzupełnienia dokumentacji. Nie uzupełnienie w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.