Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, z późn. zm.) mieszkańcy są zobowiązani do złożenia w Urzędzie Gminy deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklaracja ta jest dokumentem, na podstawie którego będzie naliczana opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów z danej nieruchomości.

30 października 2015 r. Rada Gminy Lipnica Wielka podjęła szereg uchwał dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi obowiązujące od 1 stycznia 2016 r. (Akty prawne). Z podjętymi decyzjami Rady Gminy wiąże się zmiana stawek za zagospodarowanie odpadów komunalnych. Do 31 grudnia 2015 r. do Wójta Gminy Lipnica Wielka należy złożyć pierwszą nową deklarację dotyczącą odbioru odpadów z nieruchomości wraz z załączonym oświadczeniem o powodach ewentualnych różnic między ilością osób zameldowanych pod wskazanym adresem a ilością osób uwzględnioną w deklaracji. W przypadku nieruchomości, na których jeszcze nie zamieszkują mieszkańcy, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta deklarację w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty, należy złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

Zmiana stawek opłat wiąże się ze zmianą metody ustalania opłat. Dotychczasowo opłata pobierana była od gospodarstwa domowego, natomiast od 1 stycznia 2016 r. obowiązującą metodą ustalania opłat będzie opłata od mieszkańca. Zdecydowaną zaletą tej metody jest zgodność z zasadą – zanieczyszczający płaci, która wydaje się być najbardziej sprawiedliwą i przekładająca się statystycznie na ilość wytwarzanych odpadów. Mając na uwadze politykę prorodzinną Rada Gminy postanowiła obniżyć stawkę opłaty w przypadku, gdy nieruchomość jest zamieszkiwana przez więcej niż 5 osób.

Zmienia się także zakres objętych przez Gminę obowiązków. Dotychczas Gmina przejmowała odbiór odpadów komunalnych od nieruchomości zamieszkałych, natomiast od 1 stycznia 2016 r. obejmie także zagospodarowanie odpadów od nieruchomości niezamieszkałych, na których zamieszkują mieszkańcy, jakimi są m. in. przedsiębiorstwa, sklepy, jak również od domków letniskowych i innych obiektów rekreacyjno – wypoczynkowych. W zależności od rodzaju nieruchomości należy wybrać odpowiedni formularz składanej deklaracji. Poszczególne formularze dostępne będą w Urzędzie Gminy Lipnica Wielka. Formularz można także złożyć drogą elektroniczną poprzez Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Deklaracja składana elektronicznie powinna posiadać bezpieczny podpis elektroniczny, weryfikowany za pomocą ważnego, kwalifikowanego certyfikatu lub podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP.

Prosimy o rzetelne wypełnienie deklaracji, gdyż na jej podstawie od 1 stycznia 2016 roku będzie naliczana obowiązkowa opłata za gospodarowanie odpadami. W razie niezłożenia deklaracji lub uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki.

Stawki za zagospodarowanie odpadów od nieruchomości zamieszkałych, obowiązujące od 1 stycznia 2016 r.:

Ilość osób

Selektywna zbiórka odpadów [zł]

Nieselektywna zbiórka odpadów [zł]

1 osoba

7,00

14,00

2 osoby

14,00

28,00

3 osoby

21,00

42,00

4 osoby

28,00

56,00

5 osób

35,00

70,00

Powyżej 5 osób, dopłata do każdej kolejnej osoby

3,00

6,00

 

Stawki za zagospodarowanie odpadów od nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady, obowiązujące od 1 stycznia 2016 r.:

Pojemność pojemnika

Selektywna zbiórka odpadów [zł]

Nieselektywna zbiórka odpadów [zł]

120 litrów

15,00

30,00

240 litrów

30,00

60,00

1 100 litrów

100,00

200,00

7 000 litrów (Kp-7)

400,00

800,00

10 000 litrów (Kp-10)

600,00

1 200,00

 

Roczna ryczałtowa stawka opłaty za zagospodarowanie odpadów od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, obowiązujące od 1 stycznia 2016 r.:

Rodzaj nieruchomości

Selektywna zbiórka odpadów [zł/rok]

Nieselektywna zbiórka odpadów [zł/rok]

Domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno - wypoczynkowe

80,00

160,00

 

FORMULARZE DEKLARACJI:

  • Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości zamieszkałych - pobierz pdf
  • Oświadczenie w sprawie różnicy między ilością osób zamieszkałych a zameldowanych (załącznik do deklaracji od nieruchomości zamieszkałych) - pobierz pdf.
  • Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady - pobierz pdf
  • Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domków letniskowych i obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych - pobierz pdf