I. PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY

 

A.S.A. Eko Polska Sp. z o.o. – Firma odbierająca odpady komunalne na podstawie zawartej umowy

ul. Lecha 10

41-800 Zabrze

 

Przedsiębiorstwo usług komunalnych „EMPOL” Sp. z o.o.

os. Rzeka 133

34-451 Tylmanowa

 

REMONDIS Kraków Sp. z o.o.

ul. Półłanki 64

30-740 Kraków

 

IB Sp. z o. o.

Ul. Miłośników Podhala 1

34-425 Biały Dunajec

 

II. MIEJSCA ZAGOSPODAROWANIA PRZEZ PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH, ODPADÓW ZIELONYCH ORAZ POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZEZNACZONYCH DO SKŁADOWANIA

Odpady komunalne zmieszane oraz odpady zielone przekazywane są do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK):

Zakład Utylizacji Odpadów

IB Sp. z o.o.

ul. Jana Pawła II 115

34-400 Nowy Targ;

Odpady komunalne zmieszane przekazywane są do instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w całości są poddawane procesom odzysku R12;

Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych o kodzie 19 12 12 przeznaczone do składowania w roku 2016, przekazane zostały na składowisko Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Osadowa 1, 32-329 Bolesław

 

III. OSIĄGNIĘTE PRZEZ GMINĘ ORAZ PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI POZIOMY RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI ORAZ OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI PRZEKAZYWANYCH DO SKŁADOWANIA

Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami osiągnięte przez Gminę Lipnica Wielka:

 

Poziom recyklingu przygotowywania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

Rok

Osiągnięty poziom

Wymagany poziom
[min.]

2012

18,4%

10%

2013

11,5%

12%

2014

20,4%

14%

2015

31,5%

16%

2016

21,2%

18%

 

Poziom recyklingu przygotowywania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych
i rozbiórkowych

Rok

Osiągnięty poziom

Wymagany poziom
[min.]

2012

Brak odpadów

30%

2013

Brak odpadów

36%

2014

Brak odpadów

38%

2015

Brak odpadów

40%

2016

100%

42%

 

 

 

Poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, osiągnięte przez Gminę Lipnica Wielka:

 

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

Rok

Osiągnięty poziom

Dopuszczalny poziom

[max.]

2012

4%

75%

2013

4%

50%

2014

0%

50%

2015

0%

50%

2016

0%

45%

 

Firmy nie działające na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250, z późn. zm.) nie odbierały odpadów komunalnych z terenu Gminy Lipnica Wielka.

 

IV. PUNKTY SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Gmina prowadzi dwa Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK):

 

·         PSZOK przy Oczyszczalni Ścieków w Lipnicy Wielkiej

34-483 Lipnica Wielka 1B

Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach: 800 – 900

oraz w szczególnych przypadkach w terminie uzgodnionym telefonicznie z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Lipnicy Wielkiej pod nr: 18 26 347 21

 

·         PSZOK przy Oczyszczalni Ścieków w Kiczorach

34-483 Kiczory 3A

Czynny w piątki w godzinach: 800 – 900

oraz w szczególnych przypadkach w terminie uzgodnionym telefonicznie z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Lipnicy Wielkiej pod nr: 18 26 347 21

 

V. ZBIERAJĄCY ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY POCHODZĄCY Z GOSPODARSTW DOMOWYCH

Zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych organizowane są w formie zbiórki objazdowej w wyznaczonych terminach. Mieszkańcy informowani są o miejscach i terminie zbiórki poprzez powszechnie przyjęte formy przekazu informacji, tj. wpisy na gminnej stronie internetowej, w lokalnej gazetce „Gminne Nowiny”, rozwieszonych ogłoszeniach. Ten rodzaj odpadu odbierany jest także w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierany jest przez firmę A.S.A. Eko Polska Sp. z o.o. i przekazywany do Zakładu Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego „BIOSYSTEM” S.A. ul. Fabryczna 4, 32-540 Bolęcin.

 

VI. STAWKI ZA ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH

Miesięczne stawki opłat ponoszone przez mieszkańców kształtują się następująco:

Stawki za zagospodarowanie odpadów komunalnych od nieruchomości zamieszkałych

Ilość osób

Selektywna zbiórka odpadów [zł]

Nieselektywna zbiórka odpadów [zł]

1 osoba

7,00

14,00

2 osoby

14,00

28,00

3 osoby

21,00

42,00

4 osoby

28,00

56,00

5 osób

35,00

70,00

Powyżej 5 osób, dopłata do każdej kolejnej osoby

3,00

6,00

 

Stawki za zagospodarowanie odpadów komunalnych od nieruchomości zamieszkałych, na których powstają odpady

Pojemność pojemnika

Selektywna zbiórka odpadów [zł]

Nieselektywna zbiórka odpadów [zł]

120 litrów

15,00

30,00

240 litrów

30,00

60,00

1 100 litrów

100,00

200,00

7 000 litrów (Kp-7)

400,00

800,00

10 000 litrów (Kp-10)

600,00

1 200,00

 

 

Roczna ryczałtowa stawka opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Rodzaj nieruchomości

Selektywna zbiórka odpadów [zł/rok]

Nieselektywna zbiórka odpadów [zł/rok]

Domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

80,00

160,00

 

 

DODATKOWE INFORMACJE

Czym jest „gospodarka odpadami”?

 

Pod pojęciem gospodarki odpadami rozumie się zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, w tym również nadzór nad takimi działaniami oraz nad miejscem unieszkodliwiania odpadów. Gospodarka odpadami prowadzona jest przez gminy na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2016 poz. 250).

 

Na czym polega nowy system gospodarki odpadami?

 

W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Według niej Gmina z dniem 1 lipca 2013r. przejęła odpowiedzialność za odpady i zarządza całym systemem gospodarki odpadami komunalnymi na swoim terenie. Po przejęciu przez Gminę obowiązku zagospodarowania odpadów, mieszkańcy nie podpisują umów z firmą, natomiast składają do Urzędu Gminy deklarację o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadów według ustalonej przez Radę Gminy metody oraz stawki. Na podstawie deklaracji naliczana jest opłata. Gmina podpisuje umowę z firmą, która wygra przetarg, na odbiór oraz zagospodarowanie odpadów z naszej gminy. Systemem gospodarki odpadami objęte są zarówno nieruchomości zamieszkałe, jak i niezamieszkałe, na których wytwarzane są odpady. Nowy system gospodarki odpadami jest obowiązkowy, wszyscy właściciele nieruchomości znajdujących się na terenie gminy są nim objęci.

 

Co to są „odpady komunalne”?

 

Odpady komunalne to odpady powstające w gospodarstwach domowych lub odpady o podobnym składzie pochodzące od innych wytwórców niezawierające domieszek niebezpiecznych.

 

Czym jest „deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”?

 

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest dokumentem składanym przez właścicieli nieruchomości do Urzędu Gminy, na podstawie którego naliczana będzie opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów z danej nieruchomości. Wzór deklaracji oraz objaśnienia dotyczące jej wypełnienia udostępnione są mieszkańcom w sposób zwyczajowo przyjęty. Stawki oraz metodę naliczania opłaty za zagospodarowanie odpadów określa Rada Gminy drogą uchwały. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta deklarację w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty należy złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

 

Czym jest „opłata śmieciowa”?

 

Po wprowadzeniu nowego systemu gospodarki odpadami mieszkańcy uiszczają opłatę za zagospodarowanie odpadów do budżetu gminy zamiast płacić za usługi przedsiębiorcom. Opłata ta jest środkiem finansowania całego procesu odbioru, transportu, recyklingu oraz unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Gmina ustala w formie uchwały stawkę i sposób naliczania opłat za odbieranie odpadów, a także tryb, sposób i częstotliwość jej wnoszenia. Zachęcając o dbanie o środowisko naturalne, promując segregację odpadów, za selektywną zbiórkę odpadów ustalana jest niższa stawka „opłaty śmieciowej”. Istnieją cztery możliwe warianty sposobu naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłata od mieszkańców, stanowiąca dochód gminy, musi być tak skalkulowana, by łączny przychód z tego tytułu pokrył koszty: odbierania, transportu, unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

 

Co nowy system gospodarki odpadami zmienia w naszym otoczeniu?

 

Nowy system gospodarki odpadami obejmuje wszystkich mieszkańców gminy systemem zbierania odpadów. Wprowadzenie segregacji „u źródła”, zwiększenie liczby instalacji do odzysku, w tym recyklingu, oraz unieszkodliwiania odpadów komunalnych w sposób inny niż ich składowanie prowadzi do zmniejszania zanieczyszczeń środowiska uatrakcyjniając walory estetyczne naszej miejscowości.

 

Gdzie można znaleźć dodatkowe informacje na temat nowego systemu gospodarki odpadami?  

 

Materiały przybliżające tematykę nowego systemu gospodarki odpadami umieszczone są na stronie internetowej: www.naszesmieci.pl . Natomiast wszelkie informacje dotyczące gospodarki odpadami na terenie naszej gminy będą umieszczane na stronie naszego zakładu, a także na stronie gminy Lipnica Wielka: www.lipnicawielka.pl .