Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

biuro@zgklw.pl

18 26 347 21

e urząd

Gospodarka wodno-ściekowa

Kategoria:

STAWKI ZA ODPROWADZANE ŚCIEKI

Sieć kanalizacyjna - Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków

Obowiązują od III kwartału 2018 r.

L.p.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena/stawka netto
w okresie
od 1 do 12 miesiąca

Cena/stawka netto
w okresie
od 13 do 24 miesiąca

Cena/stawka netto
w okresie
od 25 do 36 miesiąca

1

 Gospodarstwa domowe  i przedsiębiorcy  odprowadzający ścieki  o charakterze bytowym

 Cena w zł za 1 m3
 odprowadzonych  ścieków 

5,93

6,06

6,22

Stawka podatku od towarów i usług stosowana dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i/lub zbiorowego odprowadzania ścieków wynosi 8%.

*Na podstawie Decyzji KR.RET.070.22.2018 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

 

Stawka za ścieki dowożone

Lp.

Wyszczególnienie stawki

Wartość stawki
brutto*

1

 1 m3 ścieków dowożonych wozami asenizacyjnymi do punktu zlewnego na oczyszczalni ścieków
 w Lipnicy Wielkiej

8,64 zł/m3

2

 Ciągnik rolniczy URSUS 5714 z beczką asenizacyjną
 w obrębie gminy Lipnica Wielka (1 kurs mieści 3m3 ścieków)

85,84 zł/1 kurs

* Na podstawie Zarządzenia Nr 2/2012 Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lipnicy Wielkiej z dnia 2 kwietnia 2012 r.